Regulamin

Aktualizacja z dnia 01.01.2021r.
REGULAMIN KONKURSU PN. „ECLAZ, Twój komfort w harmonii z naturą”
(dalej: „Regulamin”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pn. „ECLAZ, Twój komfort w harmonii z naturą” (dalej: Konkurs) jest MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372990, NIP: 7781226405, o kapitale zakładowym w wysokości 244 444,40 zł opłaconym w całości (dalej: Organizator).
1.2. Organizator działa na zlecenie Saint Gobain Polska Sp. z o.o., ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza (dalej: Partner).
1.3. Konkursem objęte są wybrane produkty z oferty Partnera, tj. produkty z kategorii szyby zespolone z powłoką ECLAZ (dalej: Produkty).
1.4. Konkurs organizowany jest na terenie Polski. Sprzedaż promocyjna prowadzona jest w dniach od 01 września 2020 r. do 31 marca 2021 r., a zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 14 kwietnia 2021 r. Czynności związane z wydaniem nagród oraz rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji zakończą się do dnia 21 maja 2021 r.
1.5. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałych na terenie Polski, którzy dokonują zakupu Produktów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: Uczestnicy).
1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia) Organizatora i Partnera oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem, a także powinowatych w takim samym stopniu jak ww. osoby.
1.7. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
1.8. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych.

2. REJESTRACJA W KONKURSU
2.1. Produkty premiowane w Konkursie oznaczone są specjalnym certyfikatem (kodem numerycznym), które klient otrzymuje przy zakupie (dalej: Certyfikat).
2.2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:
2.2.1. w okresie sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 01 września 2020 r. do 31 marca 2021 r. zakupić Produkt i zachować dowód zakupu dokumentujący ten zakup oraz Certyfikat;
2.2.2. najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2021 r. wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.twojeclaz.pl (dalej: Formularz),
2.2.3. wykonać kreatywne zdjęcie przedstawiające Uczestnika, który promuje zakupiony Produkt (dalej: Zdjęcie) oraz przygotować własną propozycją hasła reklamującego Produkt (dalej: Hasło reklamowe).
2.3. Prawidłowo wypełniony Formularz wymaga uzupełnienia o następujące informacje:
2.3.1. imię i nazwisko Uczestnika,
2.3.2. numer telefonu kontaktowego,
2.3.3. adres e-mail,
2.3.4. numer Certyfikatu,
2.3.5. czytelne zdjęcie lub skan (plik pdf. lub jpg.) dowodu zakupu Produktu,
2.3.6. wskazanie nagrody, którą Uczestnik chce otrzymać w związku z zakupem Produktu i dokonaniem zgłoszenia do Konkursu (spośród dostępnych w Formularzu),
2.3.7. adres do doręczenia nagrody, o której mowa w pkt 2.3.6. Regulaminu,
2.3.8. załączyć Zdjęcie i podać Hasło reklamowego
2.3.9. zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacją jego treści.
2.4. Poprzez wysłanie zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że:
2.4.1. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem jego zgłoszenia (Zdjęcia oraz Hasła reklamowego);
2.4.2. powstałe w związku z jego udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
2.5. Organizator dokonuje weryfikacji przesłanych Formularzy. Uczestnicy, którzy prawidłowo wypełnili i przesłali do Organizatora Formularz otrzymają automatycznie wiadomość SMS/email z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do Konkursu. W przypadku braku otrzymania takiego potwierdzenia Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem (np. pisząc na adres info@twojeclaz.pl) w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Automatyczne potwierdzenie, o którym mowa powyżej, oznacza jedynie, że zgłoszenie zostało przesłane poprawnie pod względem formalnym, ale nie stanowi zapewnienia otrzymania przez Uczestnika nagrody w Konkursu. Każde zgłoszenie podlega bowiem (zgodnie ze zdaniem pierwszym) weryfikacji pod względem merytorycznym i może podlegać odrzuceniu z uwagi na niespełnienie przez Uczestnika warunków udziału w Konkursu.
2.6. Zdjęcie może być wykonane w dowolnym miejscu, w tym zwłaszcza w lub przed sklepem, w którym Uczestnik zakupił Produkt lub na miejscu budowy, gdzie instalowany jest zakupiony Produkt, z zastrzeżeniem jednak, że na Zdjęciu nie może być przedstawiony wizerunek innej osoby niż sam Uczestnik.
2.7. Hasło reklamowe może mieć maksymalnie 500 znaków (wliczając spacje i znaki interpunkcyjne) oraz:
2.7.1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
2.7.2. nie może zawierać treści obraźliwych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;
2.7.3. nie może zawierać treści reklamowych (w tym zwłaszcza porównawczych) dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów i produktów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Partnera;
2.7.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;
2.7.5. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.
2.8. Za dowód zakupu Produktu Organizator uznaje paragon fiskalny oraz fakturę VAT wystawioną osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy) (dalej: Dowód zakupu). Nie można dokonać zgłoszenia udziału w Konkursu na podstawie innego dowodu zakupu poza wskazanymi powyżej, np. potwierdzenia dokonania płatności kartą itp.
2.9. Zdjęcie lub skan Dowodu zakupu, o których mowa w pkt 2.3.5. Regulaminu, powinno spełniać następujące wymagania:
2.9.1. musi być czytelne i wykonane w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości co do swojej autentyczności (zdjęcie lub skan nie mogą być przerabiane ani modyfikowane przy użyciu jakiegokolwiek programu komputerowego służącego do obróbki zdjęć);
2.9.2. na zdjęciu lub skanie muszą być wyraźnie widoczne w szczególności następujące informacje: data i miejsce dokonania zakupu oraz słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakupiony został Produkt.
Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględniania zdjęć lub skanów, które są niewyraźne, a przez to nie jest możliwe potwierdzenie zrealizowania warunku zakupowego w Konkursie.
2.10. Data i godzina dokonania zgłoszenia zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez system informatyczny Organizatora. Wszelkie zgłoszenia dokonane po upływie 14 kwietnia 2021 r. nie będą brane pod uwagę. Data i godzina dokonania zakupu Produktu nie może być wcześniejsza niż dzień rozpoczęcia okresu sprzedaży promocyjnej.
2.11. W razie wątpliwości za datę przystąpienia Uczestnika do Konkursu przyjmuje się dzień przesłania przez Organizatora informacji (wiadomości SMS) z potwierdzeniem zgłoszenia udziału w Konkursie, co powinno nastąpić nie później niż w ciągu 48 godzin od przesłania Formularza.
2.12. Jeden dowód zakupu (bez względu na łączną liczbę zakupionych sztuk Produktów) i jeden Certyfikat mogą być zgłoszone do Konkursu tylko jeden raz. Jeden Uczestnik może zgłosić się do udziału w Konkursie więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że dla każdego zgłoszenia spełni odrębnie wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie (w tym zwłaszcza zgłosi się na podstawie innego Dowodu zakupu i Certyfikatu oraz przygotuje inne Zdjęcie oraz Hasło reklamowe).
2.13. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Formularzu Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych przez Uczestnika.
2.14. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu zakupu Produktu (do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z Konkursem) na wypadek, gdyby Organizator podjął uzasadnione wątpliwości co do zgodności postępowania Uczestnika z Regulaminem. W takiej sytuacji Organizator może przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające, w tym zwłaszcza zobowiązać Uczestnika do przedstawienia do wglądu wszystkich oryginalnych dowodów zakupu Produktów, na podstawie których Uczestnik dokonał zgłoszeń w Konkursie.

3. NAGRODY
3.1. Do wydania w Konkursie są następujące nagrody:
3.1.1. bony o wartości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) do zrealizowania w wybranej sieci sklepów, tj. IKEA, TESCO lub Media Markt (dalej: Nagrody dodatkowe) oraz
3.1.2. 1 (słownie: jedna) nagroda główna, którą stanowi zwrot kosztów zakupu okien wartości 20.000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych 00/100) brutto (dalej: Nagroda główna).
3.2. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Nagrody głównej (w tym zwłaszcza terminu jej wykonania oraz planowanego przebiegu) Organizator przekaże w terminie późniejszym, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r.
3.3. Przed przystąpieniem do realizacji Nagrody dodatkowej Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się ze szczegółowymi zasadami korzystania z bonu opisanymi w regulaminach wydanych przez wystawców bonów. Bony stanowią środki płatnicze uprawniające do dokonania zakupów towarów lub usług z oferty podmiotu honorującego dany bon.
3.4. Nagrody dodatkowe podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody wydane w ramach sprzedaży premiowej.
3.5. Zwycięzca Nagrody głównej nie jest zobowiązany do dokonywania samodzielnych rozliczeń podatkowych, ponieważ do Nagrody głównej przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości obliczonej według wzoru: [(Wartość nagrody*10/9]-Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej w Konkursu. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu Uczestnikowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
4.1. Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości marki Saint-Gobain wśród odbiorców detalicznych (konsumentów).
4.2. Uczestnicy Konkursu rywalizują o to, który z nich przygotuje i przęśle do Organizatora najciekawsze, najbardziej kreatywne i oryginalne Zdjęcie oraz Hasło reklamowe. Zwycięzca rywalizacji uzyska prawo do otrzymania Nagrody głównej. Dodatkowo, każdy Uczestnik, który dokona zgłoszenia do Konkursu, a zgłoszenie to zostanie zweryfikowane przez Organizatora jako prawidłowe (tj. spełniające wszystkie warunki Regulaminu) uzyska prawo do otrzymania Nagrody dodatkowej.
4.3. Zwycięzcę Nagrody głównej wyłoni jury składające się z osób powołanych przez Organizatora (dalej: Jury). Jury dokona wyboru według własnego uznania, uwzględniając zwłaszcza kryteria określone w pkt 4.2. Regulaminu.
4.4. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne zgłoszenia (Zdjęcia oraz Hasła reklamowe), które mogłyby zostać nagrodzone Nagroda główną, nagroda ta zostanie przyznana temu spośród Uczestników, który dokonał swojego zgłoszenia jako pierwszy. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego zgłoszenia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.
4.5. Wyłonienie zwycięzcy Nagrody głównej nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 r. W tym samym terminie zwycięzca Nagrody głównej zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany w Formularzu oraz nastąpi publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej www.twojeclaz.pl . Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi poprzez podanie imienia oraz pierwszej litery nazwiska zwycięzcy, jak również opublikowania zwycięskiego zgłoszenie (Zdjęcie oraz Hasła reklamowego).
4.6. Informacja o przyznaniu Nagrody dodatkowej zostanie przekazana Uczestnikowi indywidualnie przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej do dnia 30 kwietnia 2021 r. na numer telefonu podany w Formularzu.
4.7. Bez względu na łączną liczbę przesłanych zgłoszeń w Konkursie, jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę dodatkową oraz Nagrodę główną.
4.8. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane do Uczestników za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w Formularzu, zgodnie z pkt 2.3.7. Regulaminu w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. Doręczenie Nagrody dodatkowej do rąk osoby znajdującej się pod wskazanym adresem uznaje się za skuteczne wydanie Nagrody dodatkowej.
4.9. W przypadku anulowania zakupów Produktów (np. w wyniku ich reklamacji, odstąpienia od umowy), które nastąpi po dokonaniu zgłoszenia do Konkursu Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody w Konkursie. Oznacza to, że nagroda przyznana nie podlega wydaniu, a w przypadku nagrody, która została już wydana Uczestnik zostanie zobowiązany do jej zwrotu lub zwrotu jej równowartości pieniężnej.
4.10. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania wydania Uczestnikowi nagrody w Konkursie w sytuacji powzięcia wątpliwości co do prawidłowości postępowania Uczestnika zgodnie z Regulaminem. W każdym przypadku wstrzymania wydania nagrody z ww. przyczyn, Uczestnik zostanie o tym powiadomiony wraz z podaniem uzasadnienia. Wstrzymanie wydania nagrody w Konkursie trwa do chwili zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Organizatora oraz usunięcia ich przyczyny.
4.11. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, jak również odmiennego sposobu lub formy ich wydania (w tym otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego).

5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
5.1. Uczestnik Konkursu przez cały okres jego trwania może zgłaszać reklamacje co do jego przebiegu, jednakże nie później niż do 14 maja 2021 r. (decyduje data doręczenia reklamacji do Organizatora). Reklamacje doręczone po dniu 1 kwietnia 2021 r. nie będą rozpatrywane.
5.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adresem: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań, z dopiskiem „TWÓJ ECLAZ – Reklamacja” lub mailowo na adres info@twojeclaz.pl
5.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji (jeśli reklamacja została przesłana listem poleconym), a także opis sprawy, której dotyczy reklamacja oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
5.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.
5.5. Decyzje w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji w taki sam sposób, w jaki złożyła reklamację.
5.6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego

6. LICENCJA DO NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ
6.1. Osoby, które otrzymały nagrodę (główną lub dodatkową) w Konkursie udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie nagrodzonego w Konkursie zgłoszenia – tj. Zdjęcia oraz Hasła reklamowego (jako utworów) w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych, w tym zwłaszcza działań promocyjnych na rzecz Partnera, na następujących polach eksploatacji:
6.1.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
6.1.2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
6.1.3. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 6.1.1.-6.1.2. Regulaminu – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronie internetowej Konkursu oraz w mediach społecznościowych;
6.1.4. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
6.1.5. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
6.1.6. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
6.1.7. wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów.
6.2. Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, na okres 3 lat. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia wydania zwycięzcy nagrody w Konkursie.
6.3. Organizator uprawniony jest do udzielenia sublicencji na warunkach określonych w pkt 6 Regulaminu.
6.4. Ponadto, nagrodzony Uczestnik uprawnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do swojego nagrodzonego zgłoszenia (utworu), w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo, zwycięzca zezwala na nieoznaczanie utworu swoim imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.
6.5. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub sublicencjobiorcy przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej ewentualnych praw do Zdjęcia i Hasła reklamowego, zwycięzca zobowiązuję się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia Organizatora w tym zakresie. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Saint Gobain Polska Sp. z o.o., ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza.
7.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu.
7.4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu rozliczenia podatków od nagród oraz przyjmowania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań.
7.5. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Konkursu znajduje się w załączniku do Regulaminu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres: MPL Verbum SA, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań lub mailem na adres: info@twojeclaz.pl. Organizator prowadzi również infolinię pod numerem telefonu: +48 61 825 07 85, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.
8.2. Uczestnik Konkursu może w każdym czasie podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w Konkursie. W tym celu Uczestnik powinien przesłać na adres MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem „ TWÓJ EKLAZ – Rezygnacja” pisemne (pod rygorem nieważności) oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie. Oświadczenie powinno być własnoręcznie podpisane przez Uczestnika. Na podstawie oświadczenia o rezygnacji Organizator wykreśli daną osobę z grona Uczestników Konkursu.
8.3. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród. Na czas trwania postępowania wyjaśniającego, dalszy udział Uczestnika w Konkursie pozostaje zawieszony.
8.4. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu, a także w przypadku, gdy Uczestnik dopuści się jakichkolwiek:
8.4.1. działań naruszających dobra osobiste Partnera (np. renomę lub dobre imię), lub
8.4.2. działań naruszających prawa własności intelektualnej przysługujące Partnerowi, lub
8.4.3. czynów nieuczciwej konkurencji
- powodujących lub mogących spowodować szkodę majątkową lub niemajątkową dla Partnera. O fakcie wykluczenia z Konkursu Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany w formie pisemnej. W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator ma ponadto prawo skierować do niego roszczenie o zwrot nagrody lub jej równowartości.
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z tym jednak zastrzeżeniem, że działanie te nie mogą naruszać praw dotychczas nabytych przez Uczestników. Ogłoszenie zmian Regulaminu nastąpi poprzez informację wysłaną na podane przez Uczestników w Formularzu adresy e-mail oraz na stronie internetowej Konkursu.
8.6. Regulamin jest jawny i dostępny na www.twojeclaz.pl.
8.7. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
8.8. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do otrzymania nagrody, na osoby trzecie.
8.9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.


ZAŁĄCZNIK NR 1
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU PN. „ECLAZ, Twój komfort w harmonii z naturą”

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu pn. „ECLAZ, Twój komfort w harmonii z naturą” („Konkurs”) jest Saint Gobain Polska Sp. z o.o., ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych, napisz e-mail na adres: odo.sgimp@saint-gobain.com lub wyślij list na adres: Saint Gobain Polska Sp. z o.o., ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu.
3. Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych w celu rozliczenia podatków od nagród oraz rozpatrywania reklamacji administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator Konkursu– MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań To wobec Organizatora mogą być kierowane roszczenia w ramach postępowania reklamacyjnego i Organizator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby rozpatrywać takie roszczenia, a następnie je zaspokajać albo się przed nimi bronić. Dane kontaktowe do Organizatora Konkursu to: biuro@verbum.com.pl. Możesz przesłać do nas również list na adres: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.
W MPL VERBUM S.A. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych – jest nim Bartosz Pilc. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to: ido@verbum.com.pl.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
5. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Konkursu, któremu administrator zlecił przeprowadzenia Konkursu i który przetwarza w tym celu dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których organizator Konkursu przeprowadza Konkurs i wydaje przewidzianej w niej nagrody, np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne oraz księgowe itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
6. Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić:
a) dla celów związanych z przeprowadzaniem Konkursu dane osobowe uczestników Konkursu przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłynie 6 lat od dnia powstania roszczeń. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;
b) w każdym przypadku dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ administrator musi być w stanie wykazać, że przetwarzanie danych obywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
7. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do poprawiania danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do żądania usunięcia danych;
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem:
• w przypadku Saint Gobain Polska Sp. z o.o. – pod adresem e-mail odo.sgimp@saint-gobain.com lub list na adres: Saint Gobain Polska Sp. z o.o., ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza;
• w przypadku MPL VERBUM S.A– poprzez e-mail na adres ido@verbum.com.pl lub poprzez list na adres MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.
8. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności i czego się domagasz.
9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z administratorem:
• w przypadku Saint Gobain Polska Sp. z o.o. – pod adresem e-mail: odo.sgimp@saint-gobain.com lub list na adres: Saint Gobain Polska Sp. z o.o., ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza;
• w przypadku MPL VERBUM S.A– poprzez e-mail na adres: ido@verbum.com.pl lub poprzez list na adres MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.
10. Dla Konkursu prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.twojeklaz.plZasady ochrony danych związane z prowadzeniem tej strony podane są w odrębnej zakładce pn. ,,Polityka prywatności".

Sponsor programu

Saint-Gobain
Innovative Materials Polska sp. z o.o.

ul. Szklanych Domów 1
42-510 Dąbrowa Górnicza pl.
pl.saint-gobain-building-glass.com

Infolinia

Telefon: 61 8250 785
E-mail: info@glasspartner.pl

Obserwuj nas!

© 2024
Wykonanie: Solmedia.pl