Regulamin

§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki realizacji akcji promocyjnej pod nazwą Twój ECLAZ (dalej zwanej: „Akcją”).
 2. Sponsorem Akcji jest Saint-Gobain Innovative Materials Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Szklanych Domów 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092278, NIP 9281005205, Regon 970434546 (dalej zwana: „Sponsorem”).
 3. Organizatorem Akcji MPL Verbum SA z siedzibą w Poznaniu (61-626), ul. Szelągowska 45A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000372990, posiadająca numer NIP 7781226405, Regon 630922602, kapitał zakładowy w kwocie 244 444,40 PLN, działający na zlecenie Sponsora Akcji (dalej zwana: „Organizatorem”).
 4. Celem Akcji jest zwiększenie sprzedaży produkowanych przez Sponsora szyb ECLAZ (zwanych dalej „Produktami”) wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz zwiększenie świadomości marki Sponsora wśród Uczestników Akcji.
 5. Akcja jest prowadzona w terminie od dnia 03.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na warunkach określonych w Regulaminie. Uważa się, że 03.06.2019 r. jest pierwszym, a 31.12.2019 r ostatnim dniem Akcji. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie możliwość przedłużenia Akcji.
 6. Sponsor jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025) oraz ich fundatorem.
 7. Infolinia Akcji prowadzona jest pod numerem telefonu: 61/825 07 85 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00. Wiadomości dotyczące Akcji można przesyłać na adres Organizatora: MPL Verbum SA, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań oraz mailem na adres: info@twojeclaz.pl. Organizator dołoży wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w ciągu 48h, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie u przedstawicieli handlowych Sponsora, w siedzibie Sponsora i Organizatora oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.twojeclaz.pl z możliwością pobrania oraz wydrukowania. Istnieje także możliwość wysłania Regulaminu pocztą tradycyjną lub elektroniczną, na adres wskazany Organizatorowi przez Uczestnika Akcji. 
§2 Zasady uczestnictwa w Akcji i uzyskania Nagrody
 1. Uczestnikiem Akcji (dalej, jako „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zakupiła na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w terminie od 03.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. okna wyposażone szyby ECLAZ (Produkty Sponsora, posiada dowód ich zakupu i Certyfikat ECLAZ otrzymany od sprzedawcy i przystąpiła do Akcji poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie do Organizatora za pośrednictwem Formularza Online zamieszczonego pod adresem www.twojeclaz.pl (zwanego dalej „Zgłoszeniem”) nie później niż 14 dni po zakończeniu Akcji Promocyjnej, a jej Zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora. Przez złożenie Zgłoszenia rozumie się dzień jego wysyłki do Organizatora.
 2. Uczestnik przystępuje do Akcji w momencie prawidłowego wypełnienia Zgłoszenia na www.twojeclaz.pl
 3. Prawidłowo wypełnione Zgłoszenie Uczestnika musi zawierać: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, pole z akceptacją Regulaminu, numer certyfikatu ECLAZ, nie zarejestrowany wcześniej do Akcji przez innego Uczestnika, załączony dowód zakupu okien z szybami ECLAZ w formie skanu lub zdjęcia (plik pdf. lub jpg.), nie zgłoszony wcześniej przez innego Uczestnika, zaznaczenie wybranej przez Uczestnika Nagrody, adres dostawy nagrody.
 4. Formularz Zgłoszenia należy wysłać do Organizatora w czasie trwania Akcji lub nie później niż 14 dni po jej zakończeniu, poprzez w sposób opisany w ust. 1 powyżej. Celem uniknięcia wątpliwości termin 14-dniowy po zakończeni Akcji liczy się od dnia 31 stycznia 2020 r.
 5. Dany Uczestnik, który zgłasza zakup Produktu może wziąć udział w Akcji tylko raz.
 6. Jeden dowód zakupu zweryfikowany na podstawie numeru, daty sprzedaży i danych odbiorcy (jego skan lub zdjęcie) uprawnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia wskazanego w §2 ust. 3.
 7. Jeden numer Certyfikatu ECLAZ uprawnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia wskazanego w §2 ust. 3.
 8. Uczestnik może wybrać jedną z trzech dostępnych nagród: bon o wartości 150 PLN do Tesco lub bon o wartości 150 PLN do Ikea lub bon o wartości 150 PLN do MediaMarkt.
 9. Jeden Uczestnik w czasie trwania Akcji może odebrać tylko jedną nagrodę.
 10. Organizator weryfikuje wszystkie Zgłoszenia zgodnie ze wskazaniami §2 ust. Od 1 do 9 Regulaminu. O wpłynięciu Zgłoszenia Organizator poinformuje Uczestnika wysyłając wiadomość sms na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu.
 11. Jeśli w wyniku weryfikacji Organizator uzna, że Zgłoszenie powinno zostać uwzględnione, Sponsor w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania przez Organizatora Zgłoszenia Regulaminu do Uczestnika na adres wskazany w Zgłoszeniu wybraną nagrodę. Koszt dostawy nagrody pokrywa Organizator.
 12. W przypadku, gdy Organizator uzna, że Zgłoszenie wymaga dodatkowej weryfikacji, termin wysłania Nagrody do Uczestnika może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestnika wysyłając wiadomość sms na numer telefonu wskazany przez niego w Zgłoszeniu.
 13. Organizator oraz Sponsor zastrzegają sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających zakup szyb ECLAZ.
 14. W przypadku nieuwzględnienia Zgłoszenia Organizator poinformuje o tym Uczestnika za pośrednictwem wiadomości sms wysłanej na numer telefonu podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu.
 15. Nie będą uwzględniane Zgłoszenia: do których nie dołączono kopii czytelnego dowodu zakupu wskazującej na zakup okien z szybami ECLAZ w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, do których dołączono nieautentyczny dowód zakupu, gdzie dane w Zgłoszeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 wypełnione są w sposób niekompletny lub niezgodny z rzeczywistością, które zostaną wysłane do Organizatora po czasie trwania Akcji, czyli po upływie terminu 14-dniowego liczonego od dnia 31 stycznia 2019 r.
 16. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. Do Akcji można przystąpić lub z niej zrezygnować w każdym momencie jej trwania. Informację o rezygnacji z uczestnictwa w Akcji należy przesłać pisemnie na adres Organizatora: MPL Verbum SA, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań lub mailowo na adres info@twojeclaz.pl
 17. Sponsor lub Organizator mogą wykluczyć Uczestnika z Akcji wskazując przyczyny wykluczenia. Przyczynami uzasadniającymi wykluczenie Uczestnika z Akcji są: ustalenie przez Sponsora lub Organizatora, że Uczestnik nie spełnia warunków wzięcia udziału w Akcji, o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu lub dokonał zgłoszenia niezgodnego z §2 Regulaminu, działanie Uczestnika jest niezgodne z przepisami prawa lub z Regulaminem.
 18. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Akcji z przyczyn, o których mowa w ust. 15 powyżej, nie przysługuje mu ponownie prawo do dokonania Zgłoszenia opisanego w § 2 ust. 1,2 i 3.
 19. Wszelkie uwagi, pytania, zastrzeżenia czy reklamacje związane z funkcjonowaniem Akcji lub uczestnictwem w niej, Uczestnicy powinni kierować pisemnie na adres Organizatora: MPL Verbum S.A., ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań, mailowo na adres info@twojeclaz.pl lub pod numerem telefonu: 61/825 07 85, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00. 
§3 Konkurs dla Uczestników Akcji
 1. Każdy Uczestnika Akcji, który prawidłowo wypełnił Zgłoszenie może wziąć udział w konkursie promocyjnym zwanym dalej Konkursem, który w okresie prowadzenia Akcji, zgodnie z terminami zawartymi w §2.
 2. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe polegające na wysłaniu pracy konkursowej pt. „Opisz swoje wymarzone wakacje ze Słońcem w tle” z użyciem maksymalnie 500 znaków.
 3. Zadanie konkursowe Uczestnik musi wykonać podczas wypełniania Zgłoszenia wpisując zgodną ust. 2 powyżej treść we wskazanej rubryce na stronie twojeclaz.pl w terminach wymienionych w §2.
 4. Organizator po zakończeniu Akcji przyzna 1 nagrodę konkursową dla Uczestnika, który najciekawiej wykonał zadanie konkursowe, zgodnie zasadami opisanymi powyżej.
 5. Nagrodą główną będzie to Voucher Turystyczny o wartości 15 000,00 zł.
 6. Sponsor Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody pozaregulaminowej.
 7. Dla oceny realizacji zadań i wyłonienia zwycięzcy konkursu Organizator powoła 3-osobową komisję konkursową.
 8. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi do dnia 31.01.2020r.
 9. Organizator poinformuje Zwycięzcę o wygranej w Konkursie wysyłając SMS na numer telefonu podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu.
 10. Organizator prześle Zwycięzcy nagrodę na adres podany w zgłoszeniu w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zwycięzcy o wygranej.
 11. Organizator dostarczy zwycięzcy nagrodę na własny koszt.
 12. Nagrody wydawane w Konkursie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zryczałtowanej wysokości 10% wartości nagrody. W związku z tym Organizator przed przekazaniem nagrody Uczestnikowi dokona jej powiększenia o część gotówkową stanowiącą wartość należnego podatku, czyli 11,11% wartości nagrody, która to część nie zostanie przekazana uczestnikowi, ale odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego tytułem zapłaty podatku od nagrody w konkursie.
 13. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację oświadczenie, że osoba nadsyłająca zdjęcie: jest pełnoletnia, przyjmuje zasady oraz Akcj, jest autorem/autorką załączonego opisu, hasła, tekstu i przysługują jej wszelkie prawa autorskie osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do nadesłanej treści, wyraża zgodę na wykorzystywanie nieodpłatnie przez Organizatora Konkursu oraz Sponsora opisów, haseł, tekstów w dowolnym czasie i formie, na wszelkich polach eksploatacji, m.in. dla celów: prezentacji wyników konkursu, publikacji nagrodzonych treści (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w Internecie oraz w innych formach promocji marki ECLAZ.
 14. W sprawach spornych, nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu wyłączne prawo decyzji ma przedstawiciel Sponsora, po wysłuchaniu opinii pracowników biura, wchodzących w skład Jury.
§4 Postępowanie reklamacyjne
 1. Uczestnik może zgłosić reklamację dotyczącą realizacji przebiegu Akcji i procesu wypłaty premii w ramach Akcji: drogą elektroniczną przez e-mail wysłany na adres info@twojeclaz.pl, telefonicznie, pod numerem, 61/825 07 85 przy czym reklamacja zgłoszona telefonicznie musi być potwierdzona również mailowo na adres info@twojeclaz.plpisemnie Organizatorowi, listem poleconym wysłanym na adres: MPL Verbum S.A., 61-626 Poznań, ul. Szelągowska 45A, z dopiskiem „Akcja promocyjna Twój ECLAZ”.
 2. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Akcji w ciągu 14 dni od otrzymania informacji, decyzji, wpłaty premii lub innego zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Termin na wniesienie reklamacji nie ogranicza praw Uczestnika w zakresie dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika wraz z kodem pocztowym, jak również dokładny opis, powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
 4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w możliwie najszybszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni (termin podstawowy) od daty wpłynięcia reklamacji.
 5. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
§5 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. W ramach Akcji Sponsor świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Akcji.
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Akcji należy rozumieć takie usługi jak: udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Akcji, umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Akcji za pośrednictwem strony internetowej Akcji.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Akcji lub z chwilą wypełnienia i wysłania Zgłoszenia przez Uczestnika Akcji.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana poprzez opuszczenie strony internetowej Akcji lub przez zakładkę „kontakt”.
 5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer 9.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.
 6. Organizator i Sponsor zakazują dostarczania przez Uczestników Akcji za pośrednictwem strony internetowej Akcji treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników Akcji, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 7. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Akcji może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika Akcji, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
 8. Organizator i Sponsor korzystają we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Uczestnika Akcji z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.
 9. Do usług świadczonych drogą elektroniczną zastosowanie ma procedura reklamacyjna opisana w § 4 Regulaminu.
§6 Ochrona danych osobowych
 1. W związku z realizacją Akcji zachodzi konieczność zbierania danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi, w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, oraz danych osobowych osób fizycznych będących pracownikami, współpracownikami bądź osobami uprawnionymi do reprezentacji Uczestników (dalej łącznie, jako „Osoby, których dane dotyczą”).
 2. Dane Osób, których dane dotyczą, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi właściwymi przepisami prawa jak również zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na Stronie Internetowej Akcji.
 3. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Akcji jest Sponsor.
 4. Sponsor wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem: odo.sgimp@saint-gobain.com.
 5. Sponsor, jako administrator danych, powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników w zakresie wskazanym w § 3 ust. 4 Regulaminu i w celu realizacji Akcji. Dane powierzone do przetwarzania Organizator może przetwarzać poprzez takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie. Powierzenie nastąpiło w zakresie zgodnym z treścią formularza zgłoszeniowego, który stanowi integralną część Regulaminu, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Organizatorem.
 6. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji (w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród) chyba, że Uczestnik wyrazi dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie także w innych celach, w tym w celach marketingowych.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą Osoby, których dane dotyczą, zawarły w związku z rejestracją w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.twojeclaz.pl, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub strony trzeciej w postaci rozpatrywania składanych reklamacji, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, realizacji Akcji, bądź w celach marketingu bezpośredniego,  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że Osoby, których dane dotyczą, wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w konkretnym celu.
 8. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną udzielana jest w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
 9. Na podstawie niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą dane, o których mowa w §3 ust. 4 powyżej. Dane osobowe będą zbierane również w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz w zakresie danych eksploatacyjnych na podstawie i w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. danych identyfikujących Uczestnika na jego koncie w Aplikacji Mobilnej Akcji i lub na Stronie Internetowej Akcji oraz pozwalających na przypisanie mu informacji o rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach Akcji.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Akcji. Uczestnik Akcji może wyrazić także dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora także dla innych celów niż udział w Akcji, przy czym niewyrażenie zgody dla innych celów niż udział w Akcji nie warunkuje udziału w Akcji.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji. Po jego zakończeniu dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wskazany w przepisach prawa lub przez okres wymagany dla przechowania dokumentacji księgowej, który obecnie wynosi 5 lat od zakończenia roku obrotowego (w razie rozbieżności zastosowanie ma dłuższy termin).
 12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody lub w związku z wykonywaną umową oraz w sposób zautomatyzowany.
 13. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej ze względu na swoją szczególną sytuację.
 14. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 15. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 16. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z grupy Saint Gobain, do której należy Sponsor, a także podmioty realizujące na rzecz Sponsora określone usługi związane z realizacją Akcji, w tym Organizator Akcji, podmioty świadczące usługi IT, dostawcy usług hostingowych, podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie, a także inne usługi doradcze, w tym prawne lub podatkowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, firmy kurierskie.
 17. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub ramach konieczności wykonania zawartych umów o współpracy niezbędnych do realizacji Akcji.
 18. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak bez zastosowania profilowania, z zastrzeżeniem zdania następującego. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, może potencjalnie dojść do profilowania, którego skutkiem będzie kierowanie do Uczestników ofert dopasowanych na podstawie ich wcześniejszych preferencji. Nie przewidziano profilowania o innych skutkach.
§7 Przedłużenie akcji i zmiany Regulaminu

 1. Okres trwania Akcji może zostać przedłużony przez Organizatora, w porozumieniu ze Sponsorem.
 2. O przedłużeniu Akcji Organizator lub Sponsor poinformuje na stronie www.twojeclaz.pl, z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator lub Sponsor poinformuje na stronie www.twojeclaz.pl, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na realizację praw Uczestników nabytych przed wejściem zmiany w życie.
§8 Postanowienia końcowe
 1. Nadzór nad przebiegiem Akcji i jej zgodnością z Regulaminem sprawować będzie trzyosobowa Komisja powołana przez Organizatora oraz Sponsora.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji.

Sponsor programu

Saint-Gobain
Innovative Materials Polska sp. z o.o.

ul. Szklanych Domów 1
42-510 Dąbrowa Górnicza pl.
pl.saint-gobain-building-glass.com

Infolinia

Telefon: 61 8250 785
E-mail: info@glasspartner.pl

Obserwuj nas!

© 2020
Wykonanie: Solmedia.pl