Polityka Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności dotyczącej akcji promocyjnej pod nazwą "Twój ECLAZ" (dalej jako „AKCJA" lub "TWÓJ ECLAZ”) jest zapewnienie ochrony Twojej prywatności, w tym danych osobowych, które są przetwarzane przy okazji świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Twojego uczestnictwa w AKCJI. Wszystkie podmioty uczestniczące w organizacji oraz realizacji AKCJI szanują oraz przestrzegają Twojego prawa do prywatności oraz podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu realizacji oraz zabezpieczenia tego prawa.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób Twoje dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Uczestnikach akcji promocyjnej „Twój ECLAZ” oraz wszelkich innych osobach korzystających z serwisu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.twojeclaz.pl oraz w jaki dane te są chronione.

Informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42 – 530) przy ul. Szklanych Domów 2, e-mail: odo.sgimp@saint-gobain.com, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092278, legitymującą się numerem NIP: 928-100-52-05, REGON: 970434546, o kapitale zakładowym w wysokości 335 075 400,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydziale Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „Administrator”),
 • Organizatorem akcji promocyjnej TWÓJ ECLAZ, który przetwarza dane w imieniu Administratora, jest MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372990, NIP: 7781226405,kapitał zakładowy w wysokości 244 444,40 zł, wpłacony w całości (dalej jako “Organizator”).

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości odnośnie danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora dostępnym po adresem mailowym: odo.sgimp@saint-gobain.com lub Inspektorem Ochrony Danych Organizatora dostępnym pod adresem mailowym: ido@verbum.com.pl.

Twoje podstawowe dane osobowe

Gdy wysyłasz zgłoszenie w TWÓJ ECLAZ na www.twojeclaz.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:

 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • adres e-mail i numer telefonu,

Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy uczestnictwa w AKCJI.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

Co do zasady, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas Twojego udziału w TWÓJ ECLAZ, w celu jego wykonywania.

Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych i zgodę tę cofniesz, zakończymy przetwarzanie Twoich danych osobowych wcześniej – będziemy je przetwarzać tylko do czasu cofnięcia zgody.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także później – w szczególności w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych lub strony trzeciej, np. ze względów bezpieczeństwa lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. w celach podatkowych i rachunkowych, przy czym w tym zakresie przetwarzane są wyłącznie te dane, które służą do realizacji konkretnego celu przetwarzania.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Nie profilujemy

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany, jednak bez zastosowania profilowania.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w ramach serwisu www.glasspartner.pl przysługują Państwu różnorodne prawa, o których informujemy poniżej.

Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami można zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej: ido@verbum.com.pl lub bezpośrednio do Administratora: odo.sgimp@saint-gobain.com

Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane osobowe, dlatego też przed wykonaniem zgłoszonych przez Ciebie żądań dotyczących danych osobowych lub poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.

Wykaz praw

 1. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.

 1. W każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
 • cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 • jakie dane osobowe przetwarzamy;
 • komu przekazujemy Twoje dane osobowe;
 • jak długo będziemy przechowywać Twoje dane;
 • jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych.

 1. Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.

 1. Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich przechowywania:

 • gdy stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe – do czasu, aż zweryfikujemy to twierdzenie;
 • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia tych danych zażądasz ograniczenia ich przetwarzania;
 • gdy Twoje dane osobowe nie będą już nam potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację – na czas oceny, czy interes Administratora w dalszym przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny względem podstaw uzasadniających Twój sprzeciw.
 1. Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:

 • Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy lub które przetwarzaliśmy w inny sposób;
 • wycofałeś udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (jeśli przetwarzanie określonych danych odbywało się na podstawie zgody) i nie istnieją inne podstawy do dalszego ich przetwarzania;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na Twoją szczególną sytuację, a nasz interes w dalszym przetwarzaniu danych nie jest nadrzędny, albo gdy wniosłeś sprzeciw w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingowych;
 • uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte celem wywiązania się z określonego obowiązku prawnego.
 1. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.

Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.

 1. Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe

Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.

Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.

Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.

 1. Masz prawo co cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku gdybyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili będziesz mógł wycofać tę zgodę. Nie będzie mieć to jednak wpływu na przetwarzanie przez nas danych osobowych przed cofnięciem przez Ciebie zgody.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych ma dostęp wyłącznie Administrator oraz Organizator – jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora oraz ich upoważnieni pracownicy. Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez współpracowników Administratora lub Organizatora, którzy świadczą usługi na ich rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu. Zarówno Administrator, jak i Organizator zapewniają, że takie powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie mieć podstawę w stosownym upoważnieniu, umowie lub innym akcie prawnym tak, by jak najpełniej zabezpieczyć Twoje interesy.

Zabezpieczenie Twoich danych osobowych

Dbamy o to, by Twoje dane zostały prawidłowo zabezpieczone przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniekształceniem, zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.

COOKIES

Serwis www.glasspartner.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies.

Pliki cookies pozwalają nam na pozyskanie informacji na temat urządzeń, z których korzystają użytkownicy serwisu.

Pliki cookies serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki na to pozwalają. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.

Urządzenia, na które pobrano cookies, przesyłają nam następujące informacje o Twojej aktywności: typ i ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, data i godzina wizyty w serwisie, nazwa dostawcy Internetu, publiczny nr IP oraz strona, z której nastąpiło wejście do serwisu.

Przetwarzamy te informacje wyłącznie w celach statystycznych i w celu analizy zachowań korzystających z serwisu użytkowników.

Na podstawie danych zebranych przez cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości, dlatego co do zasady nie będą one kwalifikowane jako „dane osobowe”.

Poinformujemy Cię o wykorzystywanych w serwisie cookies poprzez wyświetlenie odpowiedniego okna dialogowego na stronie serwisu. Dalsze korzystanie przez Ciebie z serwisu będziemy rozumieć jako akceptację korzystania z cookies, chyba że obsługę plików cookies wyłączyłeś w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Pliki cookies zapisywane są przez serwer na Twoim komputerze. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności", a także indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Nasz serwis może wykorzystywać zarówno sesyjne pliki cookies – tj. pliki, które istnieją wyłącznie w czasie trwania sesji przeglądarki, jak i stałe pliki cookies – tj. pliki, które istnieją również po zakończeniu sesji przeglądarki.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów; wirusy nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników tą drogą.

Za pośrednictwem naszego serwisu mogą być przesyłane cookies osób trzecich, na przykład firm pomagających nam w opracowywaniu statystyk dotyczących korzystania z serwisu.

Zmiany Polityki Prywatności

Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej polityce prywatności, jeżeli dojdzie do zmiany polityki prywatności poinformujemy Cię o tym.

Korzystanie z serwisu internetowego www.glasspartner.pl oznacza zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z którymikolwiek jej zapisami, możesz zaprzestać korzystanie z tego serwisu, co może stanowić utrudnienie dla realizacji TWÓJ ECLAZ, bądź zgłosić nam, wszelkie swoje sugestie.

Sponsor programu

Saint-Gobain
Innovative Materials Polska sp. z o.o.

ul. Szklanych Domów 1
42-510 Dąbrowa Górnicza pl.
pl.saint-gobain-building-glass.com

Infolinia

Telefon: 61 8250 785
E-mail: info@glasspartner.pl

Obserwuj nas!

© 2024
Wykonanie: Solmedia.pl